YERELBULMAK.COM HİZMET ŞARTLARI

Son GüncellemeTarihi: 8 Ocak, 2013

YERELBULMAK.COM ( “Şirket”, “biz”ya da “bizim”) YerelBulmak.com (“Site”) ilgili uygulamaları,ürünleri ve hizmetleri (toplu olarak “Hizmetler”) yürütür. Bu Kullanım Şartları’ndakih ükümler (bu “Şartlar”) bunlara bağlıolarak Şirketin size Hizmetlerikullanmanız için sınırlıbir lisans vereceği koşullardır. Hizmetleri kullanımınız www.yerelbulmak.com/privacy adresinde yer alan vebu Şartlara dahil edilmiş, Şirketin Gizlilik Politikasıile de yönetilmektedir.

Hizmetleri kullanarak bu Şartlara uymayıkabul etmişolursunuz. Lütfen bunlarıdikkatlice okuyun. Bu Şartlar hakemlik hükümlerini, garantilerin reddini ve sorumlulukların sınırınıiçerir. Eğer bu Şartlarıkabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmayınız.

Hizmetlerin Kullanımı

Hizmetleri kullanımınızla size sınırlı, geri alınabilir, alt lisansıolmayan ve Hizmetleri sadece kendi kişisel, ticari olmayan, burada ortaya koyulan sınırlamalara tabi kullanımız için lisans verilir. Hizmetleri Şirketin yazılıizni olmadan herhangi bir ticari amaçiçin kullanamazsınız.

KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik

Hizmetler kullanıcıların bilgiler, geribildirimler, yorumlar, fikirler ve diğer ilgili içerikleri göndermelerine izin verir. (“KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik”). Şirkete ve bağlışirketlerine KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriği Şirketin kendi takdirine bağlıolarak uygun gördüğüher şekilde ve size tazminatıolmaksızın dağıtması, tekrar üretmesi, kendisinden türetilmişçalışmalar hazırlaması, depolaması, yayınlaması, göstemesi, herkese açık olarak icra etmesi, tekrar satmasıve kullanmasıiçin dünya genelinde, daimi, geri alınamaz, aktarılabilir, alt lisanslandırılabilen ve tamamen devredilebilir bir lisans vermişolursunuz. Sizin ve şirketin arasında olarak, KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriğiin sahibi siz olursunuz ve sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik için Şirkete lisanslarıverme hak ve yetkisini beyan ve garanti edersiniz.

KullanıcıTarafından Gönderilmişiçerik gizli değildir. Gönderdiğiniz, yüklediğiniz, ilettiğiniz ya da aksi takdirde Hizmetler üzerinde, bunlar aracılığıyla ya da bağlantılıolarak kullanılabilir hale getirdiğiniz bütün KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik için sorumlu olduğunuzu idrak edersiniz. Buna uygun olarak lütfen Hizmetler üzerinde, bunlar vasıtasıyla ya da bunlarla ilişkili olarak gönderdiğiniz bilgileri dikkatli seçin. Şirketin KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriği kontrol etmediğini ve Şirketin itiraz edilebilir tarzdaki KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmediğini anlarsınız. KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriğin herhangi bir şekilde Şirket tarafından desteklendiğini ve onaylandığınıifade edemezsiniz.

Ayrıca izleyen şekillerdeki herhangi bir KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriği sağlayamayacağınızıanlamışve kabul etmişolursunuz: (a) kanunlara aykırı, tehdit edici, zararlı, küfürlü, istismar edici, küçüklerden yaralanma amaçlı, aşırıderecede şiddet içeren, ahlaka aykırı, nerfet dolu, ayrımcı, pornografik ya da çıplaklık içeren, müstehcen, haksız, karalayıcı, iftira edici, yanlışya da yanlışyönlendirici;(b) gizlilik ya da alenilik, telif hakları, marka, patent, ticari sır, anlaşma ya da diğer haklar dahil fakat bunlarla sınırlıolmamak üzere başkasının haklarınıihlal eden;ya da (c) herhangi bir kişi ya da varlığıtaklit eden ya da buna teşebbüs eden.

Eğer Hizmetlerin kötüye kullanımınıfarkederseniz, lütfen bunu hemen terms@yerelbulmak.com adresinden Şirkete bildirin. Şirket uygunsuz KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik ya da kullanıcıdavranışıiçin Hizmetleri izlemek konusuda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Eğer herhangi bir zamanda Şirket sadece kendi takdiriyle Hizmetleri izlemeyi seçerse, Şirket yine de KullanıcıTarafından Gönderilmişİçerik için hiçbir sorumluluk yüklenmez, uygunsuz olan herhangi bir KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriği değiştirmek ya da kaldırmak için hiçbir yükümlülük ya da herhangi bir kullanıcının davranışıiçin sorumluluk üstlenmez. Şirketin kendi takdirine göre, erişimlerini sona erdirmek ve/veya bu çeşit KullanıcıTarafından Gönderilmişİçeriği, davranışıya da hareketi kanun uygulama yetkililerine bildirmeyi içerip fakat bunlarla sınırlıolmamak üzere bu Şartlarıihlal eden herhangi bir kişiyi araştırma ve ona karşıuygun yasal eyleme geçme hakkınısaklıtuttuğunu onaylamışolursunuz.

KullanıcıHesapları

Hizmetlerin belirli şekilde kullanımıbir kullanıcıhesabıgerektirebilir. Bir hesap oluştururken gönderdiğiniz her kayıt bilgisi doğru olmalıve güncel tutulmalıdır. Şifrelerin gizliliğinin korunmasından ve hesabınızın bütün kullanımlarından siz sorumlusunuz. İzinsiz olarak hiçbir zaman başka bir kullanıcının hesap, kullanıcıadı, e-posta adresi, ya da şifresini kullanmamayıkabul edersiniz. Eğer hesabınıza ya da şifrenize herhangi bir yetkisiz erişimden süphelenirseniz Şirketi derhal bilgilendireceğinizi kabul edersiniz. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle hesabınızısonlandırabilirsiniz. Şirket herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ya da bir neden olmasızın, önceden bildirimde bulunarak, açıklama yaparak ya da bunlarıyapmaksızın ve yükümlülüğüolmaksızın hesabınızıve/veya Hizmetlere erişiminizi sona erdirme hakkınısaklıtutar. Bu şartlar bir kullanıcıhesabının ya da Hizmetlere erişimin sonlandırılmasından sonra da geçerli kalacaktır.

Şirkete sağladığınız ya da Hizmetler yoluyla vediğiniz herhangi bir bilgiye erişim, saklıtutma ya da ifşa etmenin verilen nedenlerle gerekli olduğuna Şirketin iyi niyet inancıbulunduğunda şirketin bu bilgilere herhangi bir zamanda erişebileceği, saklıtutabileceği ya da ifşa edebileceğini onaylar, rıza gösterir ve kabul edersiniz: (i) Şirketin, ana şirketlerimizin, yan şirketlerimizin ya da bağlışirketlerimizin ya da onların herhangi bir çalışanının, temsilcisinin ve üstlenicisinin (anlaşmalarımızın uygulanmasıda dahil olmak üzere) yasal haklarınıya da mülkünükorumak ve savunmak;(ii) Hizmet kullanıcılarının ya da genel üyelerin güvenlik ve emniyetini, acil durumlarda eyleme geçmek de dahil, korumak;(iii) sahtekarlığa karşıya da risk yönetim amaçlarıyla korumak;(iv) kanuna ya da yasal süreçlere uymak;ya da (v) Şirket Gizlilik Politikası’nın şartlar ve koşullarına uygun olarak herhangi bir amaca ulaşmak.

Telif HaklarıBilgileri ve DMCA Şikayeti

Şirket diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygıgösterir. Herhangi bir kişinin ya da varlığın telif haklarınıihlal eden bir malzemeyi yükleyemez, yerleştiremez, ilan edemez, e-posta ile gönderemez, iletemez ya da kullanılabilir kılamazsınız. Şirket bu çeşit eylemler için Hizmetleri izlemez. Bunula birlikte, bize telif hakkısahipleri ya da onların temsilcileri tarafından Dijital Milenyum Telif HakkıYasası’na ( DMCA) uygun olarak gönderilen şikayetler ciddiyetle ele alınır ve Şirket’in takdirine göre ihlal ettiği varsayılan içeriğin kaldırılması, artıdiğer eylemler ve cezalarla sonuçlanabilir. Şirket tekrarlıolarak ihlal edenlerin Hizmetlere erişimini uygun durumlarda sona erdirme politikasına sahiptir.

Eğer Hizmetler aracılığıyla gösterilen herhangi bir malzemenin telif hakkınızıihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen Şirket’in Telif HaklarıTemsilcisi’ne, iddia edilen ihlal bildirimini izleyen bütün bilgilerle birlikte gönderiniz: (a) ihlal olunduğu iddia edilen telif haklıçalışmanın kimlik tanımlaması, ya da, eğer tek bir bildirimde birden fazla telif haklıçalışma kapsanacaksa bu çalışmalarıtemsil eden bir liste;(b) iddia edilen ihlal edici malzemenin tanımlamasıve bizim malzemenin Hizmetler’deki yerini saptamamıza imkan verecek makul derecede yeterli bilgi (örneğin iddia edilen ihlal edici malzemenin URLsi/URLleri), (c) adres, telefon numarasıve eğer varsa e-posta adresi gibi, sizinle iletişim kurmamıza imkan verecek makul derecede bilgi;(d) tartışmalıkullanıma telif hakkısahibi, onun temsilcisi ya da kanunla yetki verilmediği konusundaki iyi niyet inancınıza ilişkin bir açıklamanız;(e) bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu konusunda bir açıklamanız ve iddialara göre ihlal edilen ayrıcalıklıhakkın sahibi olduğunuz ya da sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuz konusunda yalan ifade cezasıaltında yapılmışaçıklamanız;ve (f) fiziksel ya da elektronik imzanız.

İddia edilen ihlalin bildirimi için Şirket’in Telif HakkıTemsilcisi’ne izleyen adresten ulaşılabilir: YerelBulmak.com, 1800 Century Park East, Suite 600, Los Angeles, CA 90067;Attn: Copyright Agent and Legal Department. Bildirim legal@yerelbulmak.com adresine e-posta yoluyla da gönderilebilir. Yukarıdaki gereksinimlere uymamak, DMCA şikayetinizi geçersiz kılabilir.

ÜçüncüParti Bağlantıve Hizmetler

Hizmetler diğer web sitelerine, uygulamalara, kaynaklara ve üçüncüpartiler (“ÜçüncüParti Hizmetler”) tarafından oluşturulmuşdiğer hizmetlere bağlantılar sağlar. ÜçüncüParti Hizmetle ilişki kurduğunuzda, Şirketle değil üçüncüpartiyle etkileşimde bulunursunuz. Eğer bir ÜçüncüParti Hizmetini kullanmayıve onunla bilgi paylaşmayıseçerseniz, ÜçüncüParti Hizmetler verileri ÜçüncüParti Hizmet’in Gizlilik Politikası’na ve sizin böyle bir ÜçüncüParti Hizmet üzerindeki gizlilik ayarlarınıza göre kullanabilir ve paylaşabilirler. Buna ek olarak, ÜçüncüParti Hizmeti Sağlayan üçüncüparti, teknoloji, geliştirme ya da ödeme hizmetleri gibi uygulama ya da hizmetin bölümlerini size sağlamak için diğer partileri kullanabilir. Şirket ÜçüncüParti Hizmetlerinden ya da böyle ÜçüncüParti Hizmetlerin sağlayıcılarından (böyle bir ÜçüncüParti Hizmet tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ve tamlığıya da bunların gizilik uygulamalarıda dahil, fakat bunlarla sınırlıolmamak üzere) sorumlu değildir ve bunlar için doğrudan ya da dolaylıolarak hiçbir garanti vermez. Herhangi bir ÜçüncüParti Hizmetin dahil olmasıya da Hizmetlerde onlara bir bağlantıverilmesi ÜçüncüParti Hizmetin onaylandığıya da desteklendiği anlamına gelmez. Şirket, Site’den başka hiçbir web sitesinin içerik ve uygulamalarından, web sitesi Site ile bağlantılıolsa da ve bir yan şirket tarafından ya da Site ile bağlantılıbir şirket tarafından yürütülüyor olsa da sorumlu değildir. Hizmetleri kullanarak, Şirket’in Site dışındaki herhangi bir web sitesinde yer alan ve sunulan içerik ve diğer malzemelerden size karşısorumlu ya da yükümlüolmadığınıonaylar ve kabul edersiniz. ÜçüncüParti Hizmetlere eriştiğiniz zaman, bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız. Şirket, etkileşimde bulunduğunuz partiyi bilmediğiniz ve onlarla rahat olmadığınız sürece hiçbir kişisel olarak tanımlanabilen bilginizi sağlamamanız konusunda sizi teşvik eder.

GARANTİLERİN REDDİ

HİZMETLERİKULLANMANIZIN RİSKİYALNIZ SİZE AİTTİR. HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ”, “BULUNDUĞU GİBİ”VE “BÜTÜN HATALARIYLA”ESASIYLA VE AÇIK, DOLAYLI YA DA KANUNA DAYANAN HERHANGİBİR GARANTİYA DA KOŞUL OLMAKSIZIN SAĞLANIR. HİZMETLERİKULLANIMINIZDAN DOĞABİLECEK BÜTÜN ZARAR VE KAYIPLARDAN YALNIZ SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL ETMİŞOLURSUNUZ.

UYGULANABİLİR KANUNLARIN İZİN VERDİĞİEN GENİŞKAPSAMDA, ŞİRKET, HİZMETLERLE BAĞLANTILI TİCARETE UYGUNLUĞUN, BELİRLİBİR AMACA UYGUNLUĞUN VE İHLAL ETMEME AÇIK GARANTİLERİDE DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK, DOLAYLI YA DA KANUNA DAYANAN BÜTÜN GARANTİLERİVE KOŞULLARI REDDEDER. ÖZELLİKLE (A) HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİYA DA HATASIZ OLACAĞI, (B) HİZMETLERİKULLANARAK BELİRLİSONUÇLAR ELDE EDECEĞİNİZ, (C) HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİBİR HATANIN YA DA ARIZANIN DÜZELTİLECEĞİ, (D) HİZMETLERDE BİLGİSAYAR HATALARI, VİRÜSLER YA DA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİBULUNMADIĞI, (E) HİZMETLER ARACILIĞIYLA KULLANILABİLİR HALE GETİRİLEN HERHANGİBİR BİLGİ, İÇERİK YA DA MALZEMENİN DOĞRU, FAYDALI, ZAMANINDA YA DA GÜVENİLİR OLACAĞI KONULARINDA ŞİRKET HERHANGİBİR GARANTİYA DA BEYAN VERMEZ.

ŞİRKET AYRICA, SİTEDE LİSTELENEN HERHANGİBİR İŞLETME, PUANLANDIRMA YA DA DEĞERLENDİRME DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİBİR ÜÇÜNCÜPARTİHİZMETİYA DA KULLANICI TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞİÇERİK İLE İLGİLİOLARAK, HERHANGİBİR GARANTİYA DA BEYAN VERMEZ. ÜÇÜNCÜPARTİLER TARAFINDAN SİTE ARACILIĞIYLA YA DA SİTEDEN ÜÇÜNCÜPARTİSTİLERE BAĞLANTILARLA SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLERİN HERHANGİBİR ŞEKİLDE SATIN ALINMASI YA DA KULLANILMASININ RİSKİSİE AİTTİR.

SORUMLULUKLARIN SINIRI

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİEN GENİŞKAPSAMDA, ŞİRKET YA DA ANA ŞİRKETLERİ, YAN KURULUŞLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİYA DA ORTAKLARI YA DA ONLARIN HERHANGİBİR GÖREVLİSİ, İDARECİSİ, YÖNETİCİSİ, ÜYESİ, HİSSE SAHİBİ, ÇALIŞANI, ÜSTLENİCİSİYA DA TEMSİLCİSİ(TOPLU OLARAK, “İLİŞKİLİTARAFLAR”), SİTE YA DA HİZMETLERLE BAĞLANTILI OLAN (1) HERHANGİDOĞRUDAN YA DA DOLAYLI , TESADÜFİ, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN YA DA NETİCE İTİBARİYLE OLAN ZARARLAR, YA DA (2) TEKNİK ÇALIŞMA YA DA HİZMETLERİN İŞLETİLEBİLİRLİĞİİLE İLGİLİZARAR VE KAYIPLAR YA DA SİTEDE BULUNAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA ALINAN BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİYA DA DOĞRULUĞU DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİBİR ZARAR YA DA KAYIPTAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLAYACAKTIR.

EĞER HİZMETLERİN HERHANGİBİR BÖLÜMÜNDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ, TEK VE ÖZEL ÇÖZÜM YOLUNUZ HİZMETLERİN KULLANIMINA DEVAM ETMEMEKTİR.

Geçerli Kanun

Bu Şartlarıve Hizmetler ya da sizin onlarıkullanımınızla ilgili herhangi bir iddia ya da anlaşmazlığı, kanun hükümlerindeki hiçbir çakışmaya bakılmaksızın, ABD, Kaliforniya Eyaleti’nin kanunlarıve uygulanabilir federal kanunlar (Federal Tahkim Kanunu da dahil) yönetecektir.

TAHKİM ANLAŞMASI VE TOPLU DAVA FERAGATİ

Bu Şartlardan doğabilecek, Şartlarla ya da sizin Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, Amerika Tahkim Kurumu (American Arbitration Association) tarafından idare edilen tek bir hakem kullanılarak tahkim ile, Kurum’un Ticari Tahkim Kurallarıve Tüketiciyle İlgili Anlaşmazlıklar için İlave Prosedürleri (toplu olarak, “Kurallar”) çerçevesinde karara vardırılacaktır. Bir dinleme talep edilmedikçe (telefon ile yürütülebilecek olan), taraflar görüşlerini ve delillerini hakeme yazılıolarak gönderecek, ve hakem de sadece dokümanlara dayalıolarak bir hüküm verecektir. Hiçbir durumda taraflardan birinden tahkime katılmasıiçin seyahat etmesi istenmeyecektir.

Eğer tahkimi başlatmaya karar verirseniz, sağlayıcısizden iddianın tutarına göre bir dosyalama ücreti ödemenizi isteyecektir. Şirket tahkim başlatıldıktan sonra gerçekleşen dosyalama ücretinin 125$’ın üzerinde olan miktarınısize geri ödeyecektir ve eğer sonuçta hakem sizin lehinize hüküm verirse ilk 125$ da size geri ödenecektir. Tahkim anlaşmasıFederal Tahkim Kanunu’na tabidir ve doğrudan yürürlüğe konma tabanlışartlarına göre yürürlüğe konabilir. Taraflardan biri bu hükmün herhangi bir yetkili mahkemede uygulatılmasınıisteyebilir.

Hakem bir iddianın tahkim yoluyla çözümün olmasına karşıher sorunu özel olarak belirleyecektir. Hakem kararıhukuken yürürlüğe konabilir olacaktır. Yargıyetkisine sahip herhangi bir mahkeme, talep üzerine hakem hükmüüzerinde yargılamaya girebilecektir. Taraflardan biri herhangi bir yetkili mahkemede doğrulama (hüküm üzerinde yargı) ve/veya uygulamaya koyma isteyebilir. Hakemin kanuni ve legal çıkarım hatalarıişlemeye, açıkça gerçeklere dayalıyanlışbulgular yapmaya ya da sağduyusunu kötüye kullanmaya yetkisi olmayacaktır ve böyle bir hata nedeniyle hüküm iptal edilebilir ya da yetkili bir mahkemeye başvurularak düzeltilebilir.

Hem siz hem de Şirket, toplu, birleştirilmiş, temsilci, müşterek ya da özel temsilci davasıolarak bu uyuşmazlık çözüm hükmütarafından kapsanan herhangi bir iddiayıgetirme hakkından ya da başkasıtarafından getirilen bu uyuşmazlık çözüm hükmütarafından kapsanan herhangi bir iddiayla ilgili olarak bir toplu, birleştirilmiş, temsilci, müşterek ya da özel temsilci davasına katılma hakkınızdan feragat edersiniz. Kurallardaki aksine herhangi bir hükme karşın, hakem tahkimi bir toplu, birleştirilmiş, temsilci, müşterek ya da özel temsilci davasıolarak duyma ya da farklıkişilerin iddialarınıtek bir davada sağlamlaştırma, ekleme, birleştirme yetkişine ya da herhangi bir yetki ve yargıhakkına sahip olmayacaktır.

Tahkim Anlaşmasından Vageçmek ve Toplu Dava Feragati

Hizmetleri kullanmanızdan itibaren 30 gün içinde legal@yerelbulmak.com adresine (1) adınızı, (2) posta adresinizi, ve (3) burada ortaya konulan son, bağlayıcıtahkim prodesüründen ve toplu dava feragatinden hariçtutulmanızıisteyen talebinizi belirten bir bildirim gönderek, bağlayıcıtahkim prodesüründen ve toplu dava feragatinden vageçmeyi (kendinizin hariçtutulmasını) seçebilirsiniz. Bütün diğer şartlar uygulanmaya devam edecektir ve bu Şartlarla ilgili ya da Hizmetleri kullanımınızdan doğan tahkimsiz iddialar ya da uyuşmazlıklar eyalette ya da, ABD, Kaliforniya, Los Angeles’da yer alan federal mahkemeler tarafından özel olarak çözümlenecektir ve her bir taraf herhangi ve bütün amaçlar için o oturumdaki kişisel yargıve mahkeme yerine ibrazda bulunur.

Tazminat

Şirketi ve İlişkili Tarafları(a) Hizmetleri kullanımınız;(b) üçüncüparti web sitesi, hizmet ya da diğer teknolojileri kullanımınız;ve (c) bu Şartları, uygulanabilir kanunlarıya da üçüncüparti haklarınıihlalinizle ilişkili ya da bunlardan doğabilecek bütün iddialardan, taleplerden, zorunluluklardan, kayıplardan, yükümlülüklerden, zararlardan, ücretlerden, cezalardan, masraflardan ve giderlerden (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin edeceğinizi savunacağınızıve koruyacağınızıkabul etmişolursunuz. Tazminat yükümlülüğünüz bu Şartlarıve Hizmetleri kullanımınızısüresince geçerli kalacaktır.

Genel Hükümler

Şirketin bu Şartların hak ya da hükümlerin herhangi birisini uygulamak ya da yürütmedeki başarısızlığıbu hak ya da hükümden feragat olarakişlev görmeyecektir. Bu Şartlardaki bölüm adlarısadece kolaylık içindir ve hiçbir kanuni ya da anlaşmaya dair etkisi yoktur. Bu Şartlar kanunun izin verdiği en genişkapsamda çalışır. Eğer bu Şartlardaki hükümlerden herhangi biri kanunsuz, hükümsüz ya da yürülüğe konabilir değilse, o hüküm bu Şartlardan ayrılabilir varsayılır ve kalan hükümlerden hiçbirinin geçerliliğini ve yürütülebilirliğini etkilemez. Bu Şartlar, Gizlilik Politikasıda dahil olmak üzere herhangi bir önceki anlaşmanın yerini alır ve Hizmetlerle ilgili siz ve Şirket arasında tam bir anlaşma teşkil eder. Siz ve Şirket ayrıvarlıklarsınız ve bu Şartlardaki herhangi bir şeyin ya da Hizmetlerin kullanımıvasıtasıyla bir ortaklık, ortak girişim, acentelik, bayilik, satıştemsilciliği ya da siz ve Şirket arasında bir işilişkisi oluşturmayacaktır.

Siteye erismek veya kullanmak için, 18 yasinda veya daha büyük olabilir ve bu Sartlar içine girmek için gerekli güce ve yetkiye sahip olmalidir.